جشن تولد بهاءاللّه‏ در محرمبدینوسیله چهار برگ نامه واصله به محفل بهائیان پاوه در مورد برنامه عید بهائیان (روز تولد حضرت بهاءاللّه‌ و حضرت باب) که روز جمعه و شنبه مصادف با اول و دوم ماه محرم مى‌‌باشد به پیوست تقدیم مى‌‌گردد.

نظریه شنبه: همان‌طورى که در برگ شرح احوال حضرت باب در قسمت آخر مشخص است به طور صراحت قید شده که ما دور قرآن را [ناخوانا] کرده‌‌ایم و براى این است که دو روز اول و دوم محرم اول عید گذاشته شده است و در حالى که شیعیان عزادارى مى‌‌کنند ما (بهائیان) آن عزادارى را قبول نداشته و شادى مى‌‌کنیم و به همین جهت در پروگرام تقدیمى برنامه شادى موسیقى نیز در نظر گرفته شده است.

نظریه یکشنبه: خبر صحت دارد و فتوکپى نامه‌‌ها جهت استحضار به پیوست تقدیم مى‌‌گردد. جدى

نظریه ...: در مرخصى است.

نظریه سه شنبه: طبق تقویم بهائى روز جمعه و شنبه 7 و ۵۲/11/۸ مصادف با تولد بهاءاللّه‌ و همچنین اول و دوم ماه محرم مى‌‌باشد. ضمناً گرچه پخش موسیقى در اوایل محرم از طریق رادیو و تلویزیون نیز آزاد است، لیکن اجتماع بهائیان در ایام سوگوارى و برگزارى جشن توأم با موسیقى با توجه به تعصبات مسلمانان در ایام محرم به مصلحت نمى‌‌باشد. معذلک با در نظر گرفتن اینکه ایام فوق سپرى و اتفاقى نیز رخ نداد، اصلح است به گردانندگان بهائیان در مرکز تذکر داده شود که از هرگونه اقداماتى که در ایام سوگوارى امکان برخورد با مسلمانان دارد خوددارى نمایند. عطارد

نظریه چهارشنبه: فعالیت بهاییان مورد تأیید است. چون در حضرت [حظیرة] القدس و در مجالس عمومى دور هم جمع نمى‌‌شوند لذا فعالیت آنان منحصر به منازل بهاییان است و 5 / ه‍ در جریان اعمال بهاییان و انجمن تبلیغاتى ضد بهائیان نیز مى‌‌باشد. چنانچه احساس گردد که احتمال درگیرى وجود دارد، به موقع به نحو مقتضى اقدام خواهد شد. مکان 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.