سیاست احمقانه دولت دکتر علی امینیموضوع: سیاست خارجی آمریکا در ایران

دکتر جهانشاه صالح در جلسه‌ای که به اتفاق عده‌ای از استادان دانشگاه از جمله: دکتر هورفر. دکتر فرشاد. دکتر ریاضی [تشکیل] داد[ه] و گفته است: فرق حکومت شریف امامی و دکتر امینی این است که شریف امامی به آمریکایی‌ها گفته بود: اگر در ادعای دوستی با ایران صادق هستید، دریافت اقساط قروض ایران را برای چند سال به تأخیر اندازید تا مشکلات اقتصادی و مالی ایران سر و سامانی گیرد؛ ولی دکتر امینی بر عکس مهندس شریف امامی، طلب مردم را از دولت نمی‌پردازد و مزایای کارمند را حذف می‌کند تا اقساط قروض خارجی‌ها را که به دست مستشاران آنها حیف و میل شده، پرداخت کند. دکتر جهانشاه صالح می‌گفت: من به مقامات آمریکایی گفته‌ام: این روش دولت، خدمت به آمریکا نیست؛ برای اینکه در هیچ زمانی افکار عمومی تا این درجه نسبت به آمریکایی‌ها اظهار خصومت نمی‌کرد و امروز آرزوی مردم این است، نفوذ آمریکا در ایران قطع شود. هم پول دادن و هم دشمنی ملتی [را] جلب کردن، جز سیاست احمقانه، نام دیگری نمی‌تواند داشته باشد. 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.