بت شکنی در بخش فریمان استان خراسان بعد از ظهر روز 57/9/17 (2537 شاهنشاهى)، حدود 15000 نفر از قشریون مذهبى و عناصر آشوب طلب همراه با آیت‌اله سید کاظم مرعشى، سید على خامنه‌اى، شیخ عباس واعظ طبسى و پسران آیت‌اله سید عبداله شیرازى از شهر مشهد به بخش فریمان ـ  استان خراسان رفته و با حمل پلاکاردهاى حاوى مطالب مضره و دادن شعارهاى ضد ملى در خیابانهاى بخش فریمان به تظاهرات پرداخته‌اند.
افراد مذکور تمثال مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر را از طاق نصرت بخش مزبور پائین آورده و به جاى آن عکس روح‌اله خمینى را نصب کرده‌اند. همچنین 6 عدد مجسمه‌هاى تزئینى فرشته آزادى را شکسته و قصد پائین آوردن پیکره اعلیحضرت رضا شاه کبیر را داشته‌اند که با دخالت و ممانعت مأمورین انتظامى از این عمل منصرف گردیده‌اند.
جمعیت مورد بحث در ساعت 1800 روز مذکور به شهر مشهد مراجعت کرده‌اند.


ارزیابى خبر : خبر صحت دارد.
اقدامات انجام شده : مراتب به نخست وزیرى اعلام گردیده است. 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.