مرحمتی شاه به فراماسونریتاریخ: 49/10/12

قطعه زمینى که قرار بود در تهران‌پارس خریدارى شود به علت نامعلومى معامله مربوط انجام نشد و اخیراً یک قطعه زمین به مساحت 15000 متر مربع از زمین‌هاى اداره اوقاف واقع درنزدیک میدان شهیاد را به مبلغ ششصد هزار تومان از قرار مترى 40 تومان خریدارى گردیده است. در بین اعضاى فراماسونرى شایع است که بهاى زمین فوق را شاهنشاه آریامهر مرحمت فرموده و آقایان نخست‌‌وزیر و مهندس شریف‌‌امامى اقدامات لازم را در جهت خرید زمین از آقاى عصار معاون نخست‌‌وزیر و سرپرست سازمان اوقاف به عمل آورده‌‌اند.


نظریه شنبه: ماه قبل این معامله انجام شده است.
نظریه چهارشنبه: به احتمال قوى خبر فوق صحت دارد. ارشاد
به عرض ریاست بخش رسید فرمودند ... اقدامى ندارد
10/15 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.