شاه و نخست‌وزیر حامیان فراماسونری در ایرانعطف 341/726 ـ 36/8/5

طبق اوامر اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر زمین‌هاى اطراف میدان شهیاد در اختیار ارتش قرار گرفته و به همین جهت لژ بزرگ ایران در نظر دارد زمینى در اطراف تهران‌پارس تهیه و عملیات ساختمانى آن را شروع نماید. ضمناً گفته مى‌شود آقاى هویدا نخست‌وزیر سابق تحت پوشش بودجه نخست‌وزیرى بودجه عملیات ساختمانى لژ بزرگ ایران را تقدیم مجلس و به تصویب رسانیده است.
نظریه یکشنبه: با عطف توجه به دسترسى شنبه و صداقت وى احتمالاً خبر صحت دارد....
نظریه چهارشنبه: نظریه یکشنبه مورد تایید است.
نظریه 7 ه: 1- نظر سلسله مراتب مورد تایید است 2ـ حفاظت کامل منبع مورد تقاضا مى‌باشد.
محصول
217021 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.