حزب ایران نوین و سازمان سیا دکتر کلالى که از پایه‌‌گزاران حزب ایران نوین مى‌‌باشد از اعضاء سازمان «سیا» مى‌‌باشد و طرح تأسیس حزب و به دست گرفتن حکومت را با کمک مرحوم منصور در پنج سال قبل طرح نموده است.
طبق معمول با تغییر حکومت آمریکا سیاست آن کشور در ایران نیز تغییر مى‌‌کند نتیجه این تغییرات به صورت بروز اختلاف در حزب ایران نوین نمودار شده است.

دایره 1 : تحقیق شود 44/9
ارزیابى خبر : احتمال صحت دارد 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.