کار چاق‌کنی سپهبد مهدیقلی علوی مقدم برای نامزدهای مجلس شورای ملیفرستنده: 5/ج/3

محمدرضا آثار کارمند اداره اطلاعات سفارت آمریکا گفته است در سفارت‏خانه مزبور شایع مى‌باشد که تیمسار علوى مقدم وزیر کشور 700 هزار تومان به نام اعلیحضرت همایون شاهنشاه از یکى از کاندیداهاى فارس گرفته تا او را به نمایندگى انتخاب نماید.

به عرض رسیده است
ریاست اداره یکم
39/11/16
به نظر آقاى کامیاب برسد. 39/11/18
بخش 4
در پرونده تیمسار سپهبد فضل‏اللّه‏ [مهدیقلى] علوى مقدم بایگانى شود. 11/20/

*** 

شماره : 2 ـ 3ـ5929                     تاریخ : 39/12/11

موضوع : انتخابات

بین کارمندان عالی‌رتبه وزارت کشور از قول تیمسار سپهبد علوى مقدم وزیر کشور گفته مى‌شود که مشارالیه انتخابات دوره بیستم را در بست به مبلغ بیست میلیون تومان اجاره کرده و جمع شیفریکه [رقم، عدد] کارمندان مزبور بابت وجوه دریافت شده از کاندیداها که تاکنون افشا شده اظهار مى‏دارند مبلغ 18 ملیون تومان مى‏باشد.

در پرونده تیمسار سپهبد مهدیقلى علوى مقدم بایگانى شود. کامیاب 39/12/17
آقاى کامیاب
تعداد نسخه : اداره سوم ـ بخش 4
گیرندگان :
الف ـ 3

 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.