ملا مصطفی بارزانی، وطن فروش قدیمی!


08 اسفند 1402


تاریخ: 16 / 4 / 41
شماره: 1626 / 312

موضوع: کردستان آزاد

 

مهندس ژرژ تبعه عراق که در قسمت نقشه‌کشى مقاطعه‌کارى ساختمانى کار می‌کند، می‌گفت: مقامات آمریکائى ملامصطفى بارزانى را براى تشکیل یک حکومت کردستان آزاد تقویت می‌کنند و برنامه کار این شخص جدا کردن کردستان ایران و ترکیه و عراق از کشورهاى مذکور و تشکیل حکومت خود مختارى کُرد بوده است روى همین اصل شوروی‌ها و انگلیس‌ها که با  این نقشه آمریکائی‌ها نظر مخالف دارند حکومت عبدالکریم قاسم را براى سرکوبى کُردها تشویق و تقویت می‌کند.
مهندس ژرژ می‌گفت: قبل از این که در کشور عراق انقلاب کمونیستى صورت گیرد شوروی‌ها نیز داراى نقشه‌اى براى تشکیل کردستان آزاد بودند ولى اکنون که حکومت عراق دراختیار شوروی‌ها قرار دارد داراى چنان برنامه‌اى نیستند و روى همین اصل ملامصطفى بارزانى از شوروی‌ها رنجیده و خود را در اختیار آمریکائی‌ها قرار داده است.
ضمیمه پرونده کردستان آزاد و ارائه شود.

فروزش - 1 / 5 / 41

  
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.