اکبر زاد- استاندار اصفهان در کنار شاه (1357-1353ش)


12 شهريور 1397


اکبرزاد- استاندار اصفهان در کنار شاه (1357-1353ش)


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.