ناصر قلی هوشمند - معاون ساواک اصفهان


12 شهريور 1397


ناصر قلی هوشمند- معاون ساواک اصفهان


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.