ورود هیأت صهیونیستی برای تهیه مقدمات مهاجرت یهودیان ایران به اسرائیل


20 شهريور 1397


شماره : 2 ـ 3 ـ 2159                 تاریخ : 4 / 6 / 1337

موضوع : اقلیت یهود

 

     ساعت 11 صبح امروز (بن صیون ستدر) رئیس حسابدارى آژانس کل یهود ـ داوید روزن ورگ (Rosen Werg Zeui) والیا هوسیگال رئیس جلب مهاجرت یهودیان جهان مقیم اسرائیل با هواپیماى العال به تهران وارد و اولیاء آژانس یهود در فرودگاه از آنها استقبال نموده‌اند. نامبردگان که از مسئولین برجسته امور مربوط به مهاجرت یهودیان جهان می‌باشند براى رسیدگى به وضع یهودیان ایران و تهیه وسائل مهاجرت یهودیان مقیم تهران و شهرستانها به اسرائیل، به ایران وارد شده‌اند.

توضیح آن که معاون کل امریکن جوینت با همین هواپیما از تهران به قصد اسرائیل پرواز نموده است.

بایگانى شود.

13 / 6

به سابقه ضمیمه شود.

12 / 6 / 37


منبع: قیام پانزده خرداد به روایت اسناد، جلد اول، صفحه 99، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال1378.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.