عبدالکریم ایادی بهائی پزشک مخصوص شاه و مشاور بهداری ساواک!


08 مهر 1397


تاریخ: 5 / 8 / 1345

درباره: تیمسار سپهبد دکتر عبدالکریم ایادی

 

    محترماً به عرض می‌رساند تیمسار نامبرده از تاریخ 19 / 8 / 36 به فرمان مطاع مبارک شاهانه ضمن حفظ شغل سازمانی به ساواک مأمور و مراتب در ماده 28 فرمان همگانی ارتش درج گردیده که از تاریخ فوق جهت ایشان کارت شناسائی صادر لکن به علت عدم دسترسی به معظم‌له تحویل نگردیده تا اینکه اخیراً اداره کل یکم اعلام داشته‌اند که به فرموده، تیمسار نامبرده با سمت مشاور امور بهداشتی در سازمان هیئت رئیسه منظور گردیده‌اند. اینک با عطف توجه به اینکه نسبت به افسرانی که به ساواک مأمور می‌گردند طبق روش جاری پرسشنامه استخدام تنظیم و بررسی و خلاصه پیشینه خدمتی و ضداطلاعاتی آنان اخذ و کارت شناسائی تحویل می‌گردد مراتب استحضاراً معروض صدور هرگونه امری موکول به اوامر عالی است. ح

 

رئیس بخش 411 ـ رفیع‌زاده 5 / 8 / 45

رئیس اداره یکم ـ جناب 5 / 8 / 45

به عرض برسد 7 / 8 / 45

 

مراجعه گردید. آقای خداد اظهار نمودند: نامه مورد نظر تیمسار مربوط به اداره کل چهارم نیست و گیرنده به آن اداره داده نشد بلکه مکاتبه‌ای است که با ارتش در مورد ایشان شده لذا فعلاً اقدامی ندارد. 29 / 10 / 45

به عرض تیمسار قائم‌مقام مدیریت ساواک رسید فرمودند: نامه وی در اداره یکم موجود است تیمسار سپهبد دکتر ایادی به سمت ریاست بهداری ساواک منصوب گردیده‌اند چون ساواک رئیس بهداری دارد تیمسار سپهبد ریاست ساواک مقرر فرمودند سمت سازمانی تیمسار سپهبد ایادی معلوم گردد و موافقت فرمودند به سمت مشاور امور بهداشتی به ساواک مأمور گردند. نامه مذکور را از اداره کل یکم دریافت و ضمیمه پرونده نمائید و اضافه فرمودند با توجه به این امر تیمسار نامبرده از تاریخ 19 /  آبان ماه  /  36 در ساواک سمتی داشته و تغییر عنوان اثری در وضع ندارد و با این ترتیب بررسی مجدّد لزومی ندارد. 10 / 8 / 45 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.