شرکت فعال بهائیان در جشن‌های 2500 ساله


19 مهر 1400


از: 8 هـ                              تاریخ: 20 / 5 / 50

به: 321                           شماره: 10871 / 8 هـ

 

موضوع: شرکت در مراسم جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی ایران

    در بیت العدل اعظم به محفل ملی در ایران دستور داده شده که بهائیان مقیم ایران به نحو احسن در جریان برگزاری مراسم جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی شرکت [و] ترتیبی بدهند تا انجام مراسم از جانب بهائیان با شکوهتر و چشم‌گیرتر از شرکت سایر اقلیتهای مذهبی دیگر باشد.

نظریه شنبه- با توجه به دستور فوق محفل ملی ضمن جمع‌آوری وجوه از افراد بهائی و آن هم از طریق محافل محلی مبادرت به پرداخت - / 000 / 000 / 15 ریال جهت خرید 50 باب مدرسه یادبود نموده‌اند. ضمناً از جانب شرکت نونهالان و اشخاص متمول بهائی من جمله حبیب ثابت پاسال تعداد 50 باب دیگر خریداری [ولی] از نظر اذهان عمومی اسامی بهائیان و اعضاء محافل محلی را در روزنامه‌ها ننوشته‌اند.

نظریه سه‌شنبه: با توجه به نامه شماره 980 / 321- 9 / 5 / 50 آن اداره کل چنین استنباط می‌شود که دستور بیت‌العدل اعظم و انجام از جانب محفل ملی در اجرای مفاد نامه فوق خواهد بود. رهبر

دایره 2: تحقیق و در صورت تأئید در بولتن درج شود. 28 / 5

احتراماً قبلاً در مورد خرید مدرسه یادبود بهائیان گزارش رسیده بود و ضمناً طبق اعلام روزنامه که به نام پروفسور حکیم در باب… درج شده، اوراق 25 مدرسه یاد بود را بهائیان خریداری نموده‌اند. مشایی 30 / 5 / 50 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.