فشار آمریکائیان برای نخست وزیری جمشید آموزگار در سال 1345


04 مهر 1401


از : 300 / الف                                                         تاریخ : 22 / 6 / 45

به : 322                                                           شماره : 578 ـ 300 / الف

 

موضوع : وضع مالى دولت و فعالیت براى جانشینى دولت آقاى هویدا

     روز گذشته در اطاق کار خواجه نصیرى عضو هیئت مدیره بانک تعاونى توزیع، مهندس انزلیچى با حضور چند نفر ضمن بیان اوضاع می‌گفت: وضع مالى دولت بسیار بسیار خرابست و به هیچ وجه پولى در بساط ندارند و موضوع پرداخت ارز به طور ماهانه از طرف کنسرسیوم نیز فقط به خاطر موافقت انگلیس‌ها و آن هم جلوگیرى از بحران بى‌پولى دولت و به منظور پرداخت‌هاى ضرورى بوده است. انزلیچى اضافه می‌نمود: همان فشارى که امریکائی‌ها در اواخر حکومت شریف امامى براى روى کار آمدن دکتر امینى می‌نمودند فعلاً هم مدتى است براى روى کار آمدن دکتر جمشید آموزگار به عمل می‌آورند و تصور می‌کنم که بتوانند به نتیجه برسند و فعلاً روى نظر خاص امریکائی‌ها قرار است دکتر آموزگار به ریاست مجمع عمومى بانک بین‌المللى ترمیم و توسعه نیز منصوب شود تا بتواند در بازگشت براى او تبلیغات زیادى بنمایند و کارى کنند که نخست وزیرى او در تهران سهل‌تر انجام شود.

خواجه نصیرى نیز ضمن تائید سخنان انزلیچى اظهار می‌نمود که: این مطلب را من از چند جاى دیگر هم شنیده‌ام که تقریباً مقام‌هاى موثق هستند و حتى در هفته قبل در یک مجلس ختمى، پدر جمشید آموزگار یعنى حبیب‌اللّه‌ آموزگار را دیدم و به او تبریک گفتم و در جواب گفت: فعلاً که خبرى نیست ولى خود من هم خیلى امیدوارم که به زودى این کار انجام شود.

4 نسخه تکثیر گردد.

عیناً جهت اقدام به اداره 322 ـ 2 ارسال می‌گردد. شماره 22 / 6

بررسى و بهره بردارى گردید.

در پرونده 294 ـ الف ـ م بایگانى شود 28 / 6 / 45. رئیس بخش کامیار


منبع: رجال عصر پهلوی، جمشید آموزگار به روایت اسناد ساواک، صفحه 154، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1382.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.