فراماسونرها در رأس حکومت پهلوی


09 دي 1401


 انتشار کتاب اسماعیل رائین درباره فراماسونری نام بسیاری از دیوارنسالاران ایرانی عضو لژهای فراماسونری را بر مردم آشکار ساخت. این که هدف رائین از انتشار این کتاب چه بود و ساواک (سازمان اطلاعات و امنیت کشور) در انتشار این کتاب چه نقشی داشت، خود محتاج بررسی‌های بیشتر است. سند زیر بخشی از بازتاب افشای نام فراماسون‌ها و وابستگان به سازمان جاسوسی آمریکا (CIA) را روایت کرده است. بنابر این سند کارمندان وزارت پست و تلگراف از انتشار لیست فراماسون‌ها و وابستگان به CIA صحبت کرده‌اند. این سند که در کتاب شماره 9 رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک: جمشید آموزگار (تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1382، ص 269) منتشر شده، از حضور برخی وزیران دولت امیرعباس هویدا در این لیست‌ها خبر می‌دهد. اردشیر زاهدی (وزیر امور خارجه) جمشید آموزگار (وزیر دارایی) منصور روحانی (وزیر آب و برق) و عالیخانی (وزیر اقتصاد) در این سیاهه قرار دارند. منبع ساواک در دوم اردیبهشت ماه 48، از دودستگی عجیب در هیئت دولت خبر داده بود. در بین توده مردم این خبر به گوش می‌رسید که برخی وزراء که از چهره‌های وابسته به سازمان سیا هستند از نخست‌وزیر (هویدا) حرف‌شنوی ندارند. در مقابل وابستگان به CIA، فراماسون‌هایی چون ستوده، روحانی و نیک‌پی قرار داشتند که در صدد تقویت دولت بودند. (نک: همان، ص 268) گفتگوی کارمندان وزارت پست و تلگراف و تلفن در واقع بخشی از انعکاس این فضا است.

لازم به ذکر است که رقابت بین آمریکا و انگلیس در ایران، رقابت بین وابستگان به این دو استعمارگر را پدید آورده بود و بعد از انتشار کتاب رائین جناح وابسته به انگلیس در صدد انتقام بر آمده و لیست درباریان وابسته به آمریکا و سازمان سیا را منتشر کرد. 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.