تبعید و تبعیدگاه شهید آیت‌الله سید حسن مدرس


08 آذر 1401


وزارت جنگ

تاریخ: 27 / 7 / 7 [1307]

نمره: 3731

فرمانده محترم لشگر شرق

حسب‌الامر جهان مطاع مبارک ملوکانه ارواحناه فداه ابلاغ می‌شود سید حسن مدرس به سمت شرق تبعید و بدواً مقرر گردد به گن‌آباد اعزام شود. مطابق پیشنهاد رئیس نظمیه خراسان گن‌آباد صلاح نبود و قائن را مقتضی‌تر دیده‌اند. معهذا از طرف اداره نظمیه به نظمیه خراسان ابلاغ گردیده است که در این مورد از آن فرمانده محترم نیز کسب نظریه نموده و به نقطه‌ای که صلاحیت آن برای توقف مشارالیه از طرف لشگر تصدیق شود مشارالیه را اعزام دارند که در آنجا تحت نظر بوده و از مکاتبه و ملاقات او به وسائل مقتضیه جلوگیری شود.

نمره 3731 کفیل ارکان حرب کل قشون

[حاشیه]

بر حسب ابلاغ شفاهی رئیس محترم اداره نظمیه تهیه و برای امضاء مبارک بندگان حضرت اجل دامت شوکه تقدیم شده است.

*****

ارکان حرب کل قشون

کشف تلگراف فرمانده لشگر شرق از دزداب        

نمره وارده: 3803                                               تاریخ وصول: لیله 30 / 7 ماه 1307

تاریخ اصل: 29 / 7 ماه 1307                                  تاریخ کشف: 30 / 7 ماه 1307

 

ریاست محترم ارکان حرب کل قشون

عطف نمره 3731 به ملاحظاتی گن‌آباد و قائن صلاحیت ندارد و به عقیده اینجانب خواف بهتر است همین قسم هم به نظمیه مشهد دستور داده شد. 29 مهرماه

فرمانده لشکر شرق سرتیپ امان‌الله جهانبانی

نمره 219

*****

ارکان حرب کل قشون

نمره: 3803

تاریخ: 30 / 7 / 7 [1307]

کارتن: 4

دوسیه:7

محرمانه مستقیم

ریاست محترم اداره تشکیلات کل نظمیه

به طوری که فرمانده لشگر شرق در تلگراف جوابیه اطلاع داده توقیف مدرس را در گن‌آباد و قائن صلاح ندانسته و خواف را برای این منظور بهتر دانسته‌اند و به طوری که اشعار داشته‌اند از طرف فرمانده مزبور به نظمیه مشهد نیز دستور داده شده است.

کفیل ارکان حرب کل قشون

سرتیپ

نمایی از تبعیدگاه شهید آیت‌الله سید حسن مدرس در شهر خواف


منبع: زنده تاریخ، شهید آیت‌الله سید حسن مدرس به روایت اسناد، صفحات 182 تا 184، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1378.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.