فرار شاه - 26 دی 1357


24 دي 1401


معرفی هیأت دولت شاپور بختیار به شاه- 16 دی 1357معرفی هیأت دولت شاپور بختیار به شاه- 16 دی 1357معرفی و رأی اعتماد مجلس شورای ملی به هیأت وزیران شاپور بختیارمصاحبه کوتاه شاه در فرودگاه مهرآباد- 26 دی 1357شاه و فرح در فرودگاه مهرآباد- 26 دی 1357شاه و فرح در فرودگاه مهرآباد- 26 دی 1357شاه و فرح در فرودگاه مهرآباد- 26 دی 1357شاه و فرح در فرودگاه مهرآباد- 26 دی 1357شاه و فرح در فرودگاه مهرآباد- 26 دی 1357شاه و فرح در فرودگاه مهرآباد- 26 دی 1357شاه و فرح در فرودگاه مهرآباد- 26 دی 1357فرار شاه و فرح و خوشحالی و جشن مردمفرار شاه و فرح و خوشحالی و جشن مردمفرار شاه و فرح و خوشحالی و جشن مردمفرار شاه و فرح و خوشحالی و جشن مردمفرار شاه و فرح و خوشحالی و جشن مردمفرار شاه و فرح و خوشحالی و جشن مردمبازتاب فرار شاه در روزنامه‌هابازتاب فرار شاه در روزنامه‌هابازتاب فرار شاه در روزنامه‌هابازتاب فرار شاه در روزنامه‌هابریده‌ای از روزنامه اطلاعات 19 دی 1357 ص 8بریده‌ای از روزنامه اطلاعات 27 دی 1357تصویری از امام خمینی در نوفل لوشاتو در روز فرار شاه، در یکی از نشریات خارجیروزنامه اطلاعات 16 دی 57 ص 6روزنامه اطلاعات 18 دی 57حال و روز شاه فراری به روایت کاریکاتورحال و روز شاه فراری به روایت کاریکاتورحال و روز شاه فراری به روایت کاریکاتورحال و روز شاه فراری به روایت کاریکاتورحال و روز شاه فراری به روایت کاریکاتور


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.