اردشیر ریپورتر جاسوس به نام انگلیس و پدر شاپور ریپورتر


05 اسفند 1397


اردشیر ریپورتر پدر شاپور و از جاسوسان استعمار انگلیساردشیر و همسرش، والدین شاپور ریپورترعکس جمعیعکس اهدائی شجاع‌الممالک به اردشیر جی

اردشیر جی، مهدی ملک زاده نویسنده کتاب تاریخ مشروطیت و پدرش ملک‌المتکلمین از بابیان ازلی

اردشیر جی و همسرش


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.