مهرداد پَهْلبُد (عزت‌الله مین‌باشیان) همسر شمس پهلوی و وزیر فرهنگ و هنر (درگذشت 1397/5/18)


17 مرداد 1400
شمس پهلوی، مهرداد پهلبد و شاپور ریپورترشمس پهلوی، مهرداد پهلبد و ریپورتر

مهرداد پهلبد و همسرش شمس پهلویاز راست: نصرت‌الله معینیان رئیس دفتر شاه، مهرداد پهلبد وزیر فرهنگ و هنر و هوشنگ نهاوندی وزیر علوم و آموزش عالی


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.