حزب زحمتکشان


31 فروردين 1398


دکتر مظفر بقائی کرمانی رهبر حزب زحمتکشان ملت ایرانگردهم‌آیی حزب زحمتکشانمظفر بقائی و برخی از اعضای حزب زحمتکشان بر سر سفره نهارمظفر بقائی و برخی از اعضای حزب زحمتکشان بر سر سفره نهارمظفر بقائی و برخی از دوستان و اعضاء حزبمظفر بقائی و برخی از دوستان و اعضاء حزبمقر حزب زحمتکشان در کرمانبقایی در کنار دکتر محمد مصدق و برخی از افراد حزبعلی زهری. سخنرانی در محل حزب زحمتکشان (1330)مکی- بقایی (کنگره حزب زحمتکشان)1341شمس قنات آبادی - حسین مکی (کنار عکس بقایی)جنگل قائم (دهه پنجاه)1-محمد تقی علویان...2-مهندس نظام الدین عقیلی 3-دکتر مظفر بقایی کرمانی 4-عباس دیوشلی 5-رحیم سبزواری6-حمید یگانه عظیمیجنگل قائم1-سعید پارسی2-جواد طباطبایی3-منصور بقایی4-سید احمد طباطبایی5-علی اصغر ماشینی6-سید صادق هاشمی(کنگره حزب 11)سخنرانی بقایی در محل حزب زحمتکشان (1331)کنگره حزب زحمتکشان در اصفهان 1341- ردیف اول نفر سوم از سمت راست سید حسن آیت است.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.