مهدی شیبانی استاندار مازندران در دولت هویدا (1349 - 1344)


06 مرداد 1398


مهدی شیبانی استاندار سابق مازندرانفرد آلیسن و مهندس مهدی شیبانی (استاندار سابق مازندران)از سمت راست: مهندس شیبانی (استاندار اسبق مازندران)، فضل علی راد، سرتیپ مسعودیانعزیزالله صداقت (نفر اول سمت راست)، مهندس شیبانی (نفر سوم از راست)، فضل علی راد (نفر چهارم از سمت راست)مهدی شیبانی در جلسه مسئولین کشوری مازندران


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.