اللهیار صالح از اعضای جبهه ملی و از رجال پهلوی (درگذشت 1360/1/12)


11 فروردين 1403


اللهیار صالح

اللهیار صالح سفیر ایران در آمریکااللهیار صالحاحمد رضوی نفر وسط رو به تصویر و سمت راست از بالا به پایین مهندس حق شناس و اللهیار صالحاز چپ: احمد رضوی، مرتضی قلی بیات، حسین مکی، اللهیار صالح، محمد علی وارسته، احمد متین دفتری، و صادق رضازادهاز چپ: دکتر احمد متین دفتری، اللهیار صالح و دکتر سنجابی اعضاء هیات حل اختلافات مساله نفت در یک جلسهاز راست: اللهیار صالح، دکتر غلامحسین صدیقی، باقر کاظمی، داریوش فروهر و دکتر مهدی آذراز راست: دکتر علی شایگان، اللهیار صالح، نفر سوم شناخته نشد، حسین مکی، مهدی بازرگان و کاظم حسیبیاز راست: دیده نمی‌شود، دکتر کریم سنجابی، اللهیار صالح، دکتر احمد متین دفتری، وارسته، دکتر رضازادهاز راست: محمد سروری، کرم شفق، اللهیار صالح، نجم‌الملک بیات، حسین مکی، احمد متین دفتریاز راست: محمد علی وارسته، احمد متین دفتری، اللهیار صالح، اورل هریمن سفیر آمریکا در تهران، جواد بوشهریاز راست: نفر اول شناخته نشد، دکتر کریم سنجابی، اللهیار صالح، دکتر احمد متین دفتری، محمدعلی وارستهاعضاء جبهه ملی در یک جلسه: دکتر کریم سنجابی و اللهیار صالح دو تن از اعضاء جبههاللهیار صالح با لوئی هندرسن سفیر آمریکا در تهران دست می‌دهداللهیار صالح، کاظم حسیبی، عبدالله معظمی و مظفر بقایی به عیادت دکتر محمد مصدق آمده‌انداللهیار صالح، محمد علی وارسته، علی شایگان، اورل هریمن، احمد متین دفتری و صادق رضازاده شفقاللهیار صالح و شاهیده رییس سابق فرهنگاللهیار صالح و عباس مسعودی دو تن از همراهان دکتر محمد مصدق در سفر مصراورل هریمن فرستاده رئیس جمهور آمریکا در تهران در حال صحبت با اللهیار صالحخبرنگاران در حال مصاحبه با اللهیار صالح، هیات‌های مذاکره کننده حل اختلافاتخبرنگاران در حال مصاحبه با دکتر احمد متین دفتری و اللهیار صالحدکتر محمد مصدق متنی را قرائت می‌کند. اللهیار صالح و عبدالعلی لطفی نیز حضور دارنددکتر محمد مصدق اللهیار صالح و سعید فاطمیدیدار خصوصی دکتر محمد مصدق با آقایان اللهیار صالح و مهندس حسیبی بین سال‌های 1330 تا 1332ردیف اول از راست: اللهیار صالح، دکتر کریم سنجابی، محمدعلی وارسته، دکتر رضازاده شفقردیف جلو: اللهیار صالح و علی شایگان و در ردیف پشت: احمد متین دفتری در محاصره خبرنگاران. تیر 1330سمت راست: کریم سنجابی و سمت چپ: اللهیار صالح در گفتگو با فرستاده انگلستان پس از خلع یدضیافتی به افتخار دکتر محمد مصدق در سفر به مصر اللهیار صالح نیز حضور داردعباس مسعودی و اللهیار صالح دو تن از همراهان دکتر محمد مصدق در سفر مصرکاظم حسیبی، اللهیار صالح و احمد متین دفتریکاظم حسیبی و اللهیار صالحمحمد مصدق و اللهیار صالحمذاکرات اورل هریمن با نمایندگان دولت ایران در خصوص نفت در تیر ماه 1330 در تهرانمذاکرات نفت میان لرد استوکس و هیات ایرانی در تیر و مرداد 1330ملاقات دکتر محمد مصدق با هریمن و مهندس حسینی و اللهیار صالحنشسته از سمت راست: احمد انواری، اللهیار صالح سفیر ایران در آمریکا


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.