سیاست توازن منافع بین استعمارگران آمریکائی و انگلیسی در ایران در دوره پهلوی


17 خرداد 1399


      از: 300   /   الف                                                 تاریخ: 16 / 9 / 45

      به: 321                                                            شماره: 951ـ300  /  الف

 

موضوع : انتصاب جدید معینیان

     انتصاب معینیان به ریاست دفتر مخصوص شاهنشاهى ضمن این که موجب خرسندى طبقات مختلف گردیده است در بین رجال سیاسى این انتصاب بیشتر جنبه سیاسى به خود گرفته است. صادق بهداد مى‌گفت: «روزى که اسداللّه‌ علم به وزارت دربار منصوب گردید در همه جا گفته شد که دیپلماسى انگلستان توفیق بزرگى به دست آورده و دربار ایران را به دست گرفته است و این موضوع براى حفظ بی‌طرفى دربار زیان آور بود ولى با انتصاب معینیان به ریاست دفتر مخصوص شاهنشاهى که در محافل سیاسى او را از طرفداران سیاسى آمریکا مى‌شناسند و یا این که آمریکائی‌ها با او نظر موافق دارند طبعاً تعادلى بین دو سیاست مذکور به وجود خواهد آمد.»

 رونوشت در پرونده‌هاى اسداللّه‌ علم ـ صادق بهداد ـ وزارت دربار شاهنشاهى ـ روابط ایران و آمریکا ـ روابط ایران و انگلیس منعکس شد ـ در پرونده نصرت‌اللّه‌ معینیان کلاسه م ـ ع ـ 467 بایگانى شود.

 رئیس بخش 37 ـ شهسوارى

از نظر کمیته مجلسین اقدامى ندارد عیناً به  کمیته وزارتخانه‌ها ارسال شود. 20 / 9 / 45

رئیس بخش 37 ـ شهسوارىنصرت‌الله معینیان و اسدالله علم


منبع: رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک، نصرت‌الله معینیان، صفحه 189، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1384.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.