کامبیز آتابای رئیس دفتر فعلی فرح پهلوی


15 خرداد 1399


کامبیز آتابای در کنار رضا پهلوی ولیعهد محمدرضا - شکار گراز

 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.