شهید محمد اسماعیل رضایی (شهادت 1342/8/11)


08 آبان 1402


شهید حاج اسماعیل رضائیشهید محمداسماعیل حاج رضایی در هیئت جوانان اتفاقیون

حاج اسماعیل رضائی و طیب در دادگاه

حاج اسماعیل رضائی و طیب در دادگاهشهید اسماعیل رضائی در حال دفاع از خود در دادگاه-سال1342شهید رضائی لحظاتی پیش از اعزام به میدان تیرشهید رضائی در حال تکمیل وصیتنامه در کنار قاضی عسگر زندانشهید رضائی در حال تکمیل وصیتنامه در کنار قاضی عسگر زندان

شهید رضائی در حال تکمیل وصیتنامهبازتاب حکم اعدام طیب و سه نفر دیگرشهیدان حاج اسماعیل و طیب در حال اعزام برای تیرباران

لحظات پایان زندگی مرحومان طیب حاج‌رضائی و اسماعیل رضائی-11 آبان 1342بستن حاج اسماعیل به چوبه اعدامبستن شهیدان طیب حاج‌رضائی و اسماعیل رضائی به چوبه اعدام- 11 آبان 1342شهیدان طیب حاج‌رضائی و اسماعیل رضائی و چوبه اعدام- 11 آبان 1342قرائت حکم دادگاه درباره شهیدان طیب حاج رضائی و اسماعیل حاج رضائی- 11 آبان 1342 پای چوبه دارتیرباران دو آزاده -طیب حاج‌رضائی و اسماعیل رضائی- 11 آبان 1342پیکر شهید حاج اسماعیل رضائی پس از اجرای حکم اعدام

سنگ قبر شهید طیب حاج رضائیسنگ قبر شهید حاج اسماعیل رضائی


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.