منصور روحانی وزیر بهائی دولت هویدا (درگذشت 1358/1/22)


21 فروردين 1402


منصور روحانیمنصور روحانی در حال سخنرانیمنصور روحانی در حال مصاحبهمنصور روحانی در کنار شاهمرداد 1356ـ منصور روحانی وزیر کشاورزی و داریوش همایون مدیر روزنامه آیندگان وزیر بعدی اطلاعات و جهانگردی در کابینه دکتر جمشید آموزگارمنصور روحانی و جعفر شریف‌امامیمنصور روحانی وزیر کشاورزی (سمت راست) و هوشنگ انصاری وزیر امور اقتصاد و دارائی- 1350منصور روحانی وزیر کشاورزی (سمت راست) و هوشنگ انصاری وزیر امور اقتصاد و دارائی- 1350منصور روحانی وزیر کشاورزی کابینه هویدا در یکی از کلوپ‌های روتاریمنصور روحانی وزیر کشاورزی و منوچهر آزمون وزیر اوقاف کابینه امیرعباس هویدا


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.