علینقی عالیخانی وزیر وزارت اقتصادی و دارایی در دوره پهلوی (درگذشت 1398/4/4)


04 تير 1400


علینقی عالیخانیعلینقی عالیخانی


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.