رجبعلی منصور (منصورالملک)، نخست وزیر در زمان رضاخان و محمدرضا پهلوی (درگذشت 1353/9/17)


15 آذر 1402


رجبعلی منصوررجبعلی منصوررجبعلی منصوررجبعلی منصور و رضاخاناز راست: رجبعلی منصور، محمدعلی فروغی، مصطفی‌قلی بیات، علی‌اکبر داور و محمود جمرجبعلی و حسنعلی منصور، پدر و پسرامیرعباس هویدا و رجبعلی منصور 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.