شعری در مدح امام خمینی(ره) در هنگام حصر ایشان در تهران پس از قیام 15 خرداد سال 1342


13 خرداد 1401


گیرنده: تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور

(اداره کل سوم)                                                                      شماره: 8176 /  م الف 11

فرستنده: ساواک خراسان                                                          تاریخ: 18 / 8 / 1342

 

در تاریخ 15  / 8  / 42 چند برگ اشعار خطی به شرح زیر در مدح آقای خمینی به دیوار مسجد گوهرشاد الصاق گردید.

قلم را بدستم بگیرم ز مهر

نویسم یکی مدح آن شوخ چهر

 چه مدحی که در مدح او مانده‌ام

کجا درسی از مدح او خوانده‌ام

 و لکن ز فهمی که دارم قلیل

من زشت کردار و عبد ذلیل

 بیارم یکی مدح او را بیاد

نویسم که گردید بیدار و شاد

 خمینی یکی راد مرد دلیر

که از مدح او عقل گردیده پیر

خمینی یکی مرد روشن روان

زکارش بگوید عدو الامان

خمینی علمدار اسلامیان

خمینی بود فخر ایرانیان

 شب و روز دشمن ز او بیمناک

دل بد صقالان[بدسگالان از] او دردناک

و لکن وی از روشنی شد فزون

عَلَم‌های دشمن ز او واژگون

 عدو خواست او را که آرد زوال

به کشتار و زندان و جنجال و قال

 الهی ورا حافظ و یار باش

هم از شر دشمن نگهدار باش

 مپندار دشمن به ما چیرگی

شود تا نماید کسی خیرگی

 رئیس سازمان اطلاعات و امنیت خراسان

سرتیپ بهرامی

در پرونده آیت‌الله خمینی بایگانی شود.

 
منبع: کتاب قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1380، جلد 4 صفحه 204.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.