سیاست سکوت و سازشکاری و وضع به هم ریخته جبهه ملی در سال 1342


29 خرداد 1400


شماره: 878 / 322                                                              تاریخ: 12 / 11 / 1342

 

موضوع: جبهه ملی

  روز سه‌شنبه گذشته (8 / 11 / 42) جلسه‌ای با شرکت اکثریت سران جبهه ملی در تهران تشکیل گردیده است و در این جلسه ابتدا اللهیار صالح گزارش دوران ریاست 5 ماهه خود را داده و گفته که:

 فعلاً وضع دولت مستحکم است و با این وضع بهترین راه سکوت می‌باشد و بعد دکتر آذر شروع به صحبت کرده و اظهار داشته:

فعلاً شایسته آن است که بار دیگر به اللهیار صالح رأی اعتماد داده شود و به او اختیار بدهیم تا هیئت اجرائیه‌ای تشکیل دهد و در این موقع دکتر شاپور بختیار شروع به صحبت و انتقاد نموده و گفته:

 آقای صالح در این مدت سکوت کرده و با وجود داشتن اختیارات تاکنون هیئت اجرائیه را تشکیل نداده و فعلاً هم عقیده دارند که با وضع فعلی باید سکوت کرد و چنانچه باید ما سکوت کنیم دیگر احتیاجی نیست که به آقای صالح اختیار بدهیم و ایشان هم به فرض تشکیل هیئت اجرائیه باز سکوت کنند و اگر برنامه سکوت است، خود ما سکوت می‌کنیم و احتیاج به این حرف‌ها نیست.

آنگاه بختیار خطاب به صالح اضافه می‌نماید:

آقای صالح حسن ‌نیت شما از دکتر مصدق بیشتر و وطن‌‌پرستی شما از دکتر مصدق زیادتر و لیاقت و کاردانی شما از دکتر مصدق بهتر است، ولی با تمام این محاسن، شما به درد مبارزه نمی‌خورید و بهتر است ول کنید و پی کارتان بروید.

سپس کشاورزصدر نیز اللهیار صالح را مورد حمله و انتقاد قرار داده و اظهارات بختیار را تأیید کرده و بعد از نامبرده، داریوش فروهر با توجه به اظهارات دکتر بختیار و کشاورزصدر، دکتر آذر را به شدت مورد حمله قرار داده و حتی نسبت به نامبرده فحاشی و توهین کرده، به نحوی که جلسه به شدت متشنج گردیده و بدون اخذ تصمیم تعطیل شده است.

توضیح آن که در جلسه فوق‌الذکر دکتر صدیقی و ارفع زاده شرکت نداشته‌اند و همچنین گفته می‌شود در جلسه‌ای که قبل از جلسه بالا با حضور سران جبهه تشکیل شده است، دکتر آذر به ریاست شورای جبهه ملی و خلیلی به معاونت نامبرده انتخاب گردیده‌اند.

سه نسخه از این اطلاعیه تهیه گردیده مورد استفاده قرار دهید...

به پرونده اللهیار صالح ضمیمه و بایگانی فرمایید. 12 / 12

 
منبع: رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک، اللهیار صالح، جلد دوم، صفحه 125 و 126، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1398.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.