قسمتی از مصاحبه سوم با دریابان عباس رمزی عطایی

من آمریکائی بودم؟!


07 تير 1400


شناسنامه صوت:

قسمتی از مصاحبه سوم با دریابان عباس رمزی عطایی
پروژه تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه هاروارد، به کوشش حبیب لاجوردی
تاریخ مصاحبه: 11 ژوئن 1985، آمریکا
مصاحبه کننده: شهلا حائری
دقیقه 37 و 38 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.