دکتر کریم سنجابی (درگذشت 1374/4/13)


12 تير 1401


دکتر کریم سنجابیدکتر کریم سنجابی در دوران جوانیدکتر سنجابی از اعضای جبهه ملیدکتر سنجابی در دوران تصدی وزارت فرهنگ در نخست وزیری مصدقدکتر سنجابی در یکی از گردهمایی‌های جبهه ملی در بهمن 1357 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.