صدور فرمان مشروطیت (1285/5/14)


13 مرداد 1400


شهید آیت‌الله سید عبدالله بهبهانیشهید آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوریآیت‌الله العظمی محمدکاظم آخوند خراسانیمجاهدین مشروطه خواه پس از فتح تهراناز چپ: آیات ملا محمدکاظم خراسانی، میرزا حسین خلیلی تهرانی و شیخ عبدالله مازندرانی از مدافعان مشروطیتآیت الله سید محمد طباطبایی از رهبران مشروطیتستار خانباقر خانشهید آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری در کنار شهید آیت‌الله سید عبدالله بهبهانیشهید آیت‌الله سید عبدالله بهبهانی در کنار شهید آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوریشهید آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوریشیخ نورالله نجفی اصفهانی از مدافعان مشروطه در اصفهان

از راست: علیقلی خان سردار اسعد بختیاری یکی از دو فاتح تهران و محمد ولی خان تنکاینی سپهدار اعظماردشیر ریپورتر از جاسوسان استعمار انگلیس و از بازیگردانان مشروطیتاردشیر جی(ریپورتر)، مهدی ملک زاده نویسنده کتاب تاریخ مشروطیت و پدرش ملک‌المتکلمین از بابیان ازلیعکس اهدائی شجاع‌الممالک به اردشیر جیادوارد براون از جاسوسان انگلیس و ار مدافعان بابیان و بهائیاناسدالله خان ابوالفتح زادهیحیی صبح ازل رهبر بابیان ازلی. پیروان او با حمایت ظاهری از مشروطه همچون بهائیان نقشه انحراف نهضت مشروطه را پی می‌گرفتندیحیی دولت‌آبادی رهبر بابیان ازلی و مرتبط با سفارت انگلیسعباس افندی(عبدالبهاء رهبر بهائیان) از محمدعلی شاه علیه مشروطیت حمایت می‌کردمیرزا نصرالله بهشتی معروف به ملک‌المتکلمین نیز از دیگر عناصر بابی بود که برای به انحراف کشاندن نهضت با عناصر انگلیس نظیر اردشیر ریپورتر ارتباط داشتسید حسن تقی‌زاده عامل انگلیس از عاملان قتل شهید آیت‌الله سید عبدالله بهبهانییپرم خان ارمنی از عاملان اعدام شهید آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوریکریم دواتگر یکی از اعضای کمیته مجازات بود که در ترور نافرجام آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری نقش مستقیم داشتحیدرخان عمواوغلی تاریوردی از عاملان قتل آیت‌الله سید عبدالله بهبهانیحسین للـه از عاملان قتل شهید آیت‌الله سید عبدالله بهبهانیاعدام چند تن از مشروطه خواهان به دست سربازان قزاق در تبریزپل کوئیک لیاخوف و قشون قزاقتجمع مشروطه طلبان در محوطه سفارت انگلستان در تهرانتشییع یکی از مجاهدین که در جنگ کشته شده استجمعی از زندانیان مشروطه خواه در باغ شاه پس از به توپ بستن مجلسعمارت مجلس بعد از به توپ بسته شدن به امر محمدعلی شاهمحمدعلی شاه و لیاخوف چند روز قبل از به توپ بستن مجلسمحمدعلی شاه و وزرای او در باغ شاه بعد از به توپ بستن مجلسوکلای انجمن آذربایجان در سال نخست مشروطه، در میانه حاج نظام الدوله و در دست راست او شیخ سلیم ایستاده استصدراعظم و وزراء هیئت تجار که دست خط مشروطه را به مجلس آورده‌اندمظفر‌الدین شاه در مراسم گشایش دوره اول مجلس شورای ملیعده‌ای از نمایندگان دوره اول مجلس شورای ملییپرم خان و سردار اسعد از فاتحان تهرانمجاهدین مشروطه خواه پس از فتح تهرانمجاهدین مشروطه خواه پس از فتح تهرانجمعی از مشروطه خواهان مسلحگروهی از نظامیان در مشروطه دومافتتاح مجلس شورای ملی با حضور احمد شاه و نایب السلطنه علیرضا خان عضدالملکساختمان مجلس شورای ملی


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.