دکتر فرهنگ مهر، رئیس دانشگاه شیراز و از اعضای فراماسونری، بهائی (درگذشت 1396/12/12)


12 اسفند 1402


دکتر فرهنگ مهر، رئیس دانشگاه شیرازدکتر فرهنگ مهر، رئیس دانشگاه شیرازدکتر فرهنگ مهردکتر فرهنگ مهرفرهنگ مهر در حال بوسیدن دست محمد رضا پهلویشاه، اسدالله علم و فرهنگ مهرفرهنگ مهر -امیر عباس هویدافرهنگ مهر استاد اعظم فراماسونریدکتر فرهنگ مهر، رئیس دانشگاه شیراز نفر سمت چپدکتر فرهنگ مهر، رئیس دانشگاه شیراز و معتمدی نفر سمت چپدکتر فرهنگ مهر، رئیس دانشگاه شیراز در میان دانشجویان

کارت شناسائی انجمن زرتشیان تهران


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.