راندن سهامداران آلمانی در فروشگاه فردوسی از طرف خانواده پهلوی برای به دست آوردن منافع بیشتر


22 بهمن 1402


 

شماره: 2ـ 3ـ 2595                                                                    تاریخ: 27/6/1338

 

موضوع: فروشگاه فردوسی

علی‌اصغر فروزان رئیس ایرانی فروشگاه فردوسی و کفیل اسبق دارایی، به یکی از نزدیکان خود اظهار داشته: کلیه سروصداهایی که در اطراف فروشگاه فردوسی ایجاد و منجر به توقیف وی و هابیه مدیر آلمانی فروشگاه، گردید فقط برای انتقال سهام آلمانی‌ها به چند نفر از متنفذین کشور و کوتاه کردن دست اولیای آلمانی فروشگاه از امور داخلی آن جا صورت گرفته است و چون فروشگاه فردوسی در سال دارای منافع زیادی است، لذا اعضای خانواده سلطنتی و چند نفر از مقامات مؤثر کشور با مرعوب نمودن سهامداران خارجی فروشگاه، موفق شده‌اند سهام آن‌ها را با بهای نازلی در اختیار گیرند و در حال حاضر خانم دولو، خانم آقای علاء، والاحضرت شاهدخت فاطمه و اشرف و شاهپور حمیدرضا و خانم ناصر وزیر دارایی در خرید سهام آلمانی‌ها نقش مؤثر را ایفا نموده‌اند.فروشگاه زنجیره‌ای فردوسی. خیابان فردوسی، سال 1337فروشگاه فردوسی در سال ۱۳۴۰ در خیابان فردوسی


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.