درباره ما


تاریخ معلم انسان‌هاست (امام خمینی ره)
پژوهشگران، اندیشمندان و محققان عرصه تاریخ، در تدوین و شفاف‌سازی زوایای گوناگون تاریخ عصر خویش، بر نقش اسناد به معنای اعم آن، تأکید وافر دارند و بر اهمیت اسناد پنهان و منحصر به فرد زمان، به دلیل ویژگی‌های خاص آن اصرار می‌ورزند. هرچند برای بازگویی حوادث تاریخی، از زبان‌ها و بیان‌های گوناگونی همچون: توصیف، تقدیر، ذم و تحسین، خاطره، مقاله، تصویر و ... می‌توان بهره برد، ولی با گذشت زمان و فاصله گرفتن از مبدأ هر حادثه، از امکان تشریح بعضی از این حوادث کاسته خواهد شد و به همین علت می‌توان ادعا  کرد که این تنها زبان اسناد است که در هر مقطع زمانی روشنگر زوایای تاریک تاریخ خواهد بود. به ویژه آن که در دو دهۀ گذشته استفاده از تاریخ و آگاهی از وقایع، حوادث و شناخت رجال و ... با اقبال روزافزون مواجه شده است. به علاوه، توجه به بهره‌برداری از تجربیات گذشتگان نیز ضرورت بیان ناگفته‌ها و نانوشته‌های تاریخ معاصر ایران را بیش از پیش روشن می‌سازد. از سوی دیگر ما در دورانی به سر می‌بریم که دشمنان و بداندیشان و بدخواهان ملت بزرگ و تاریخی ایران با ورود به برخی عرصه‌ها مترصد ایجاد شکاف و تغییر در هویت تاریخی و فرهنگی ما هستند. حفظ اصول و ارزش‌های تاریخی یکی از عوامل اصلی در عصر حاضر است که به فرمودۀ رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، «عصر جنگ نرم» نامیده شده است. ایشان در خصوص مطالعه کتب تاریخ معاصر در بیانی فرموده‌اند: «من نمی‌دانم شما چقدر از تاریخ معاصر اطلاع دارید و چقدر آن را خوانده‌اید. چقدر خوب است که شماها در تابستان که قدری فراغت پیدا می‌کنید، واقعاً برنامه‌ریزی کنید و قدری از تاریخ معاصر از جمله همین قضیۀ تنباکو را مطالعه کنید. کتاب‌هایی هم درباره این موضوع نوشته شده که مناسب است آن‌ها را بخوانید. البته مطالعه کتاب‌های امین را می‌گویم. بعضی‌ها هستند که چون پای روحانیت و دین در میان است، از عنادی که با دین دارند، حاضر نیستند به افتخار به این بزرگی اعتراف کنند و آن را مطرح نمایند.»
حال که مرکز بررسی اسناد تاریخی وارث انبوهی از اسناد پنهان سازمان اطلاعات و امنیت رژیم پهلوی است، بر خود فرض می‌داند تا امکان دسترسی محققان و پژوهشگران ارجمند عرصه تاریخ را به این گنجینه ارزشمند فراهم و تسهیل نماید. این مرکز علاوه بر توجه جدی به این مساله سعی در ارائه محصولات فرهنگی به عموم مردم را دارد. مرکز بررسی اسناد تاریخی برای اولین بار در تاریخ نشر اسناد کشور، تصویر هر سند را در کنار متن حروف‌چینی شده آن قرار داده تا تمامی کسانی که دغدغه تاریخ‌نگاری بدون تحریف و ارائه واقعیت‌های موجود را دارند، از آن بهره‌مند شوند. کتب منتشره این مرکز به صورت مجموعه یاران امام (ره) به روایت اسناد ساواک، رجال عصر پهلوی، زنان دربار، جریانات چپ و موضوعات مختلف دیگر تدوین و به بازار کتاب ارائه شده است.
امید است مورخان، تاریخ‌پژوهان و کارشناسان مسائل تاریخی، به خصوص تاریخ معاصر ایران، ما را از نظرها و پیشنهادهای ارزشمند خود بهره‌مند سازند.

 

History is the teacher of humans. Imam Khomeini


Researchers and scholars of the history have no doubt that documents (in general) have an important role in compilation and search of different angles of the history of their era and generation. These scholars and researchers are those who give priority to secret and unique documents of the time because of their unique characteristics. Although in retelling historical events one can benefit from different languages and comments such as description and appreciation, vilification and compliment, memory, articles, picture and etc. but as time passes and by distant oneself from origin of each event the effects of some of these comments shall be reduced and for this reason one can claim that only the language proven to be documented and it is language that each period of tim enjoys faculty of speech in expressing dark angles of history.
Particularly in the past two decades usage of history and being aware and knowledgeable about events and accidents and knowing famous and important men,…. has been increasingly welcomed.  there has been some effort and interest to know more about history and truth about events and to know more about dignitaries and personalities and for sure using past experiences is along this line.
All these justifications will make the necessity to know dark and telling angles of the history, untold and unwritten stories of contemporary history of iran more important than before.
From the other side. We are living in an era that the enemies. Foes, and malvolents of the great and historic Iranian nation by entering into some fields, intend to make split and change our historic and cultural identity.
Preserving the principles and historical values is one of the major factors in the present era which the great leader Ayatollah khamenei called it as "soft warfar"
In relation to the importance of studing the contemporary history and the related books. He recommended: "I don't know hom much you know about contemporary history and how much you have studied.
It's really good that you plan for your free time in summer to study atitle about contemporary history.
Including Tobacco case. Some books have been written on this issue and it's good to read them. Of course I mean studing reliable books. There are some writers that are not ready to confess to this big glory and honour it or write about it. Because this issue is an honour for clergymen and religion."
Now this center in addition to paying attention to this issue Try to deliver cultural products to all the people.
Hence, The Center Of Historical Documents Survery that inherits masss volumes of secret document of Savak's  Organization (Secret police of Shah's regime), in order to provide researchers and scholars access to these valuable documents and for the purpose of illuminationg ambiguous and dark sides of history, has published a series of documents as follow and for the first time in the history of publhcation of documents in the country has put the picture of each document beside its text so that all those who would like to know the historical truth about events without any distortion would benefit from them